LOGOPEDAS

        Logopedo darbo tikslas – laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir, bendradarbiaujant su lopšelio-darželio mokytojais ir vaikų tėvais, juos įveikti. Logopedas lopšelyje-darželyje dirba su vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų ir rūpinasi jų kalbos vystymosi raida.

        Logopedas:

 • įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir numanomas priežastis, specialiuosius ugdymosi poreikius lopšelyje-darželyje;
 • tikrina vaikų kalbą  rugsėjo mėnesį, siekiant nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • visapusiškai tiria vaiko kalbą: tartį, žodyną, kalbos gramatinę sandarą, rišliąją kalbą;
 • numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus, metodus ir jų taikymą;
 • šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • konsultuoja lopšelio-darželio mokytojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese:
  – pataria mokytojams, kaip planuoti papildomą pagalbą kalbos sutrikimų turintiems vaikams;
  – pataria tėvams, kaip lavinti vaikų kalbėjimo įgūdžius, palaikyti vaiko pastangas, siekiant geresnių rezultatų;
 • dirba su vaikais individualiai ar mažomis grupelėmis taikydamas specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti;
 • esant reikalui, sutrikusios kalbos ir komunikacijos vaikams, rekomenduoja Elektrėnų švietimo pagalbos tarnybos specialistų įvertinimui bei konsultavimui;
 • dalyvauja Vaiko Gerovės Komisijos veikloje.

       Kada reikia logopedo pagalbos?

       Būtina susirūpinti, jeigu:
       • 1-2 metų vaikas netaria jokių garsų;
       • 3 metų vaikas vartoja tik pavienius žodžius, garsus, garsažodžius;
       • 4-5 metų vaikas kalba netaisyklingais sakiniais, nederina žodžių sakiniuose, jo kalbą sunkiai supranta aplinkiniai;
       • 5-6 metų vaikas dar netaisyklingai taria kalbos garsus;
       • vaikas mikčioja;
       • vaikas turi kitų raidos problemų.

                                      Tėveliai konsultuojami antradieniais nuo 8.30 iki 12.00 val.

 

         VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 • Užtikrinti saugią, jaukią, darnę aplinką darželyje.

  Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

  2023 m. posėdžių datos: kovo 27 d.; gegužės 29 d.; rugsėjo 25 d.; gruodžio 18 d.