LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA, LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA

Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija, renkama dviejiems metams.

Darželio tarybos pirmininkė: Jūratė Mokolienė (tėvų atstovė)

PEDAGOGŲ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti.

TĖVŲ KOMITETAS – savivaldos institucija vaikų socialiniams, edukaciniams klausimams spręsti.